Biltema lim

Lim – Biltema.se

Set med tjockflytande superlim och aktivator på sprayflaska för bästa …

Lim

Köp 【Lim】hos Biltema Varför betala mer?

Köp 【Lim】hos Biltema ➨ Varför betala mer? – Biltema.se

Transparent universallim. Limmet fyller håligheter och ojämnheter. Limmar papper, textil, läder, plast, trä, keramik, glas, metall etc.

Vid köp av billig verkstadsutrustning till verkstad & garage ➨ Din beställning Packad & Klar inom 2h & hämtas vid närmaste Biltema-varuhus!

Superlim – Biltema.se

Superlim

Universallim, 25 ml – Biltema.se

Transparent universallim. Limmet fyller håligheter och ojämnheter. Limmar papper, textil, läder, plast, trä, keramik, glas, metall etc. Bruksanvisning Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Begär särskilda instruktioner före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: etylacetat, aceton, propan-2-diol, propanon, n-hexan Se till att båda limytorna är rena och torra.  Stryk lim på den ena ytan.  Pressa samman ytorna. Var noggrann med inpassningen, limmet fäster på någon minut. Full styrka uppnås efter c:a 2 timmar.  Överflödigt lim kan tas bort med hjälp av aceton.

Bygglim – Biltema.se

Lösningsmedelsfritt lim för inom- och utomhusbruk. Efter härdning bildas en stark, temperatur- och fuktbeständig limfog. Vid användning utomhus måste medlet härda helt innan det utsätts för regn. Limmar starkt på de flesta material inom- och utomhus, inklusive cellplast. Lämplig på trä, gips, betong, metall m.fl. Fördelar & Funktioner Universell: Fäster på de flesta byggnadsmaterial (se nedan). Stark fog efter genomhärdning. Enkel att applicera med kittpistol. Luktfri Giftfri: Fri från lösningsmedel. Temperaturbeständig: Behåller sina egenskaper i temperaturer mellan -25 °C till +70 °C. Bruksanvisning:  Ytorna som skall limmas måste vara rena och torra. Skär av patronspetsen till önskad fogbredd. Applicera med kittpistol. Lägg limmet på ena ytan i strängar eller punkter. Tryck ihop båda ytor för att få en god spridning av limmet. Separera ytorna i 2-5 minuter och pressa därefter ihop dem igen, med ett ordentligt tryck. Finjustering är möjlig under ca 30 minuter. Tunga skivmaterial (> 8 kg/m2) behöver stödjas i 8 till 15 timmar. En stark limfog erhålls efter ca 1 timme, men vänta i mellan 24 till 48 timmar innan du utsätter limfogen för last. Material Innehåller 1,2-benzisotiazol-3-on; reaktionsmassa av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion. Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Trä: Spånskivor, MDF, kryssfaner (t.ex. Plywood), fiberskivor tak/vägg (t.ex. Huntonit) m.fl Plast: Polystyren (t.ex. cellplast, Isopor), melamin, HPL-lamninatgolv, polykarbonat, PVC m.fl. Cementbaserade: Betong, lättbetong (t.ex. Siporex, Ytong), lecablock m.fl.  Keramiska: Gipsskivor, kakel, klinker, tegel, mursten, takpannor, m.fl.  Metaller: Gjutjärn, plåt, zink, rostfritt stål, koppar, mässing, aluminium m.fl.

Trälim – Biltema.se

Trälim

Spraylim – Biltema.se

Spraylim används för att ge en effektiv limspridning vid limning av t.ex. mattor, metaller, plast (inklusive polyeten och polypropen), gummi, läder och textil. Ger fogar med hög hållfasthet på t. ex. dekorationslaminat, trä samt lättviktsmaterial som filt, textilier, kartong m.m. Limmar inte polystyrenskum, cellplast/frigolit eller vinylplast. Snabbtorkande. Bruksanvisning: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarvård. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: aceton, Nafta (petroleum) vätebehandlad lätt. Sörj för god ventilation.   Skaka burken väl före användning. Ytorna som ska limmas måste vara rena, torra och fria från fett och gamla limrester. Testa lämpligen på bitar av de material som ska användas. Justera spraybredden med ventilen och skydda omgivningen mot översprutning. Sprayavstånd: ca. 12–18 cm. Spraya båda ytorna som ska limmas. Vänta tills limmet är yttorrt, 5–7 minuter. Pressa därefter samman ytorna med stor kraft i några sekunder. Vänd burken upp och ned och spraya ventilen ren efter användning.

Tapet- och vävlim – Biltema.se

Tapet- och vävlim

Universallim, 25 ml – Biltema.se

Transparent universallim. Limmet fyller håligheter och ojämnheter. Limmar papper, textil, läder, plast, trä, keramik, glas, metall etc. Bruksanvisning Mycket brandfarlig vätska och ånga. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Begär särskilda instruktioner före användning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING:Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Framkalla INTE kräkning. VID HUDKONTAKT (även håret):Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha]. VID KONTAKT MED ÖGONEN:Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. Innehåller: etylacetat, aceton, propan-2-diol, propanon, n-hexan Se till att båda limytorna är rena och torra.  Stryk lim på den ena ytan.  Pressa samman ytorna. Var noggrann med inpassningen, limmet fäster på någon minut. Full styrka uppnås efter c:a 2 timmar.  Överflödigt lim kan tas bort med hjälp av aceton.

Plastlim – Biltema.se

Plastlim

Keywords: biltema lim, lim biltema, bondic lim biltema, elektriskt ledande lim biltema, mattlim biltema, polyuretanlim biltema